WINDYKACJA WROC�AW - PRAWNIK WROC�AW

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKORZYSTAJ Z NASZYCH US�UG!

windykacja wroc�awKa�dy przedsi�biorca spotka� si� z problemem nieterminowego regulowania nale�no�ci przez kontrahent�w. Sytuacja ta jest tym gro�niejsza im wi�ksze s� op�nienia w p�atno�ciach, poniewa� bezpo�rednio uderza to w p�ynno�� finansow� firmy. Aby nie dopu�ci� do tego, nale�y reagowa� szybko i zdecydowanie.

Nasza firma poprzez do�wiadczenie zdobyte na polskim rynku, skutecznie prowadzi windykacj� nale�no�ci. Windykacja przeds�dowa to windykacja bezzaliczkowa. Nie pobieramy, tak�e miesi�cznych op�at. Biuro Prawne GLOBAL pobiera prowizj� tylko od realnie wyegzekwowanych kwot, czyli takich kt�re znalaz�y si� na rachunku bankowym Klienta. Przy czym ofert� zawsze dopasowujemy pod potrzeby i oczekiwania naszego Klienta. Nasze dzia�ania cechuje wysoka skuteczno�� z uwagi na fakt, i� ofert� zawsze dopasowujemy pod potrzeby i oczekiwania naszego Klienta. W doborze odpowiedniej oferty zawsze pomaga do�wiadczony prawnik.

W ramach prowadzonej dzia�alno�ci gospodarczej �wiadczymy us�ugi
z zakresu:    

       wywiad gospodarczy
       windykacja nale�no�ci
- prowizja nie przekracza 10 %
       wykup wierzytelno�ci 

Stawki procentowe podane powy�ej dotycz� tylko spraw z przekroczonym terminem zap�aty niewi�kszym ni� 6 miesi�cy 

Z uwagi na ogromne potrzeby, wyst�puj�ce zar�wno po stronie os�b fizycznych jak i przedsi�biorstw, poszerzyli�my zakres �wiadczonych przez nas us�ug, kt�re obejmuj� aktualnie, tak�e mediacj�, kt�r� ka�dorazowo prowadzi wyspecjalizowany prawnik, w zakresie prawa:

       gospodarczego
       handlowego
       spadkowego
       cywilnego
       administracyjnego

We wczesnym etapie istnienia firmy prowadzona przez nas windykacja nale�no�ci obejmowa�a swoim zasi�giem Wroc�aw, Trzebnic�, Ole�nic�, O�aw�, �widnic� i miasta o�cienne. Obecnie, na skutek dynamicznego rozwoju �wiadczymy us�ugi na terenie ca�ego kraju, pomimo to do dnia dzisiejszego Wroc�aw jest dla nas bardzo wa�nym punktem na mapie Polski.

Niew�tpliwie dynamiczny rozw�j zawdzi�czamy bardzo wysokiej skuteczno�ci podejmowanych przez nas dzia�a�, co przek�ada si� na zadowolenie naszych Klient�w. Sukces jest tym wi�kszy, gdy� Wroc�aw jest niezwykle trudnym rynkiem do prowadzenia tego typu dzia�alno�ci gospodarczej. Konkurencja jest tu niezwykle silna.

Nie mniej umiej�tno�� dostosowania oferty do potrzeb Klienta, a tak�e konsekwencja w realizacji powierzonych zlece� sprawi�a, �e zdobyli�my uznanie Klient�w, kt�rzy nie tylko ponownie wracaj� aby skorzysta� z naszych us�ug, ale tak�e polecaj� nas innym przedsi�biorcom.

Dobrze poprowadzona windykacja nale�no�ci oznacza umiej�tne po��czenie dw�ch element�w, tj. wiedzy specjalistycznej oraz negocjacji. Dost�p do wiedzy specjalistycznej zapewniaj� nam wsp�pracuj�cy z nami prawnicy. Prawnicy ci posiadaj� wieloletnie do�wiadczenie w zakresie praktycznego stosowania prawa, dzi�ki czemu mo�emy podj�� si� nawet najtrudniejszych spraw.

Ka�dy prawnik podchodzi indywidualnie do otrzymanej sprawy, tak aby windykacja nale�no�ci by�a maksymalnie skuteczna i szybka. W chwili otrzymania sprawy prawnik w pierwszej kolejno�ci dokonuje szczeg�owej analizy sytuacji finansowej, a tak�e prawnej d�u�nika, aby nast�pnie ustali�, jakie metody i jakie instytucje prawne b�d� najbardziej adekwatne do danej sprawy.

Wszystkie te zabiegi zmierzaj� do osi�gni�cia wyznaczonego celu, jakim jest skuteczna windykacja nale�no�ci.
WROC�AW 2010


prawnik wroc�aw

windykacja nale�no�ci wroc�aw, prawnicy wroc�aw

Skontaktuj si�
z nami

+48 791 005 903